Instellingen voor de mobiele Dropbox-app beheren (2024)

De functies die in dit artikel worden beschreven, gelden voor alle Dropbox-gebruikers.

In dit artikel wordt besproken hoe je voor je hele account geldende instellingen beheert in de mobiele Dropbox-app.

Meer informatie over het downloaden van de Dropbox-app naar je mobiele apparaat.

De accountinstellingen openen

Je krijgt als volgt toegang tot de accountinstellingen van je mobiele Dropbox-app:

 1. Meld je aan bij de mobiele Dropbox-app met je Dropbox-account.
 2. Tik op de knop Account onderaan het scherm.
 3. Tik op Instellingen voor de mobiele Dropbox-app beheren (1) (het tandwielpictogram) rechtsboven.
 1. Start de Dropbox-app.
 2. Tik op het menupictogram (gestapelde horizontale lijnen).
 3. Tik op Instellingen voor de mobiele Dropbox-app beheren (2) (het tandwielpictogram) om het menu Instellingen te openen.

Algemeen

Vanuit de mobiele Dropbox-app kun je:

 • je profielfoto toevoegen of bijwerken;
 • je beschikbare opslagruimte bekijken;
 • offline bestanden beheren;
 • unieke wachtwoorden maken, opslaan en synchroniseren.

Opmerking: Dropbox Passwords is alleen beschikbaar voor gebruikers een van de Dropbox-abonnementen Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced of Enterprise.

 • Sluit een computer aan.
 • Beheer camera-uploads.
 • Zet verwijderde bestanden terug.


Je krijgt als volgt toegang tot deze functies vanaf je pagina Account:

 1. Start de Dropbox-app.
 2. Tik op de knop Account onderaan het scherm.

De instellingen van je mobiele Dropbox-app beheren

Offline bestanden

Je kunt je Dropbox-bestanden en -mappen offline beschikbaar maken op je mobiele apparaat. Dit is vergelijkbaar met het downloaden van je bestanden en mappen, alleen worden ze dan ook in Dropbox bewaard, zodat ze zowel offline op je apparaat als online op dropbox.com zijn opgeslagen.

Meer informatie over hoe je een bestand of map offline beschikbaar maakt via de mobiele Dropbox-app.


Mobiele gegevens gebruiken

Wanneer deze optie is ingeschakeld, downloadt Dropbox offline bestanden op basis van het data-abonnement dat aan je mobiele apparaat is gekoppeld. Als de optie niet is ingeschakeld, worden offline bestanden alleen gedownload als je verbinding hebt met wifi.


Toegangscode

Je kunt een viercijferige toegangscode instellen om de toegang tot je account op je mobiele apparaat te beveiligen. Als je de toegangscode hebt geactiveerd, moet je deze elke keer invoeren als je de Dropbox-app start of ernaar terugkeert. Je kunt je toegangscode op elk gewenst moment wijzigen of uitschakelen via het scherm Instellingen.

Meer informatie over het configureren van toegangscodes voor de mobiele Dropbox-app.


Bestanden

Met de mobiele Dropbox-app kun je vanaf je telefoon of tablet bestanden maken en rechtstreeks naar je Dropbox-account uploaden. Geüploade bestanden worden overal gesynchroniseerd waar je toegang hebt tot je bestanden in Dropbox.

Meer informatie over hoe je bestanden uploadt naar Dropbox op een mobiel apparaat.

Meer informatie over hoe je bestanden in je Dropbox-account verwijdert vanaf je mobiele apparaat.


Support

Op dit tabblad kun je onze servicevoorwaarden en ons privacybeleid raadplegen, een supportaanvraag indienen, de mobiele Dropbox-app beoordelen en meer.


Geschiedenis wissen

Als je op Zoekgeschiedenis wissen tikt, worden de zoekgegevens uit je mobiele Dropbox-app verwijderd.


Cache wissen

Als je op Cache wissen tikt, worden de bestanden gewist die lokaal op je mobiele apparaat zijn opgeslagen. Dit kan bij het gebruik van de mobiele Dropbox-app de snelheid en functionaliteit verbeteren.

Belangrijk: Bij deze actie worden je offline bestanden niet verwijderd. Het laden van sommige bestanden kan langer duren.

Je bestanden beheren in de Dropbox iOS-app met Bestandsaanbieder

Dropbox iOS met Bestandsaanbieder is onze nieuwste update die gebruikmaakt van de bijgewerkte Bestandsaanbieder-API van Apple voor een diepgaandere integratie met mobiele apparaten die werken met iOS.


De Dropbox iOS-app wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie wanneer je je iOS bijwerkt. Als wilt teruggaan naar de klassieke integratie (ook met Bestandsaanbieder), kun je dit doen door de onderstaande stappen te volgen.


Acties

Als je op Alles converteren naar klassieke integratie tikt, gaat de app terug naar de klassieke Bestandsaanbieder-integratie in iOS.

Belangrijk: Hierdoor worden alle gedownloade bestanden verwijderd en gaan alle bestanden die niet zijn geüpload verloren.

Dit doe je als volgt:

 1. Start de Dropbox-app.
 2. Tik op de knop Account onderaan het scherm.
 3. Tik op Instellingen voor de mobiele Dropbox-app beheren (3) (het tandwielpictogram) om het menu Instellingen te openen.
 4. Tik op Native Files.app-integratie onder Bestanden.
 5. Tik op Alles converteren naar klassieke integratie.
 6. Tik op Converteren.


Cache wissen

Als je op Cache wissen tikt, worden de bestanden uit Files.app op je mobiele apparaat verwijderd. Dit kan bij het gebruik van de Dropbox iOS-app de snelheid en functionaliteit verbeteren.

Belangrijk: Hierdoor wordt de cache voor alle accounts gewist. Hierdoor worden alle gedownloade bestanden verwijderd en gaan alle niet geüploade bestanden verloren.

Delen

Je deelt als volgt bestanden of mappen in je Dropbox-account op je mobiele apparaat:

 1. Start de Dropbox-app.
 2. Tik op Bestanden onderaan het scherm.
 3. Tik op '' (drie verticale puntjes bij Android) of '' (drie horizontale puntjes op iPhone of iPad) naast het bestand dat of de map die je wilt delen.
 4. Tik op Delen.

Meer informatie over hoe je bestanden opslaat of met andere apps deelt.

Meer informatie

Waarom heeft de mobiele Dropbox-app toegang tot mijn contacten nodig?

Kan ik de vooraf geïnstalleerde Dropbox-app op Android verwijderen?

Oplossingen voor bekende problemen met de Dropbox-app voor Android

Wat doe ik als de Dropbox-app voor iOS vastloopt?

Instellingen voor de mobiele Dropbox-app beheren (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 5525

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.